fbpx

XP-skoler, England

De 6 komponenter udgør grundstammen i ethvert LEAPS-forløb, og både lærere og elever der arbejder med LEAPS vil få et indgående kendskab til komponenterne. De 6 komponenter bygger på principperne bag projektbaseret læring, der blandt andet styrker elevernes evne til at samarbejde og tænke problemløsende. Et forløb varer typisk mellem 6-8 uger, og integrerer de fag, der måtte være relevante for forløbet. Som udgangspunkt er det vanskeligt at integrere alle fag i alle forløb, hvorfor det er helt almindeligt, at der sideløbende med et LEAPS-forløb kører fagbånd, således at ingen fag nedprioriteres. Komponenterne har til formål at engagere eleverne og sikre et højt læringsudbytte. Herunder beskrives de 6 komponenter i et LEAPS-forløb, fra det engagerende spørgsmål til fremvisningen.

 

 

Engagerende spørgsmål
Ethvert LEAPS-forløb tager udgangspunkt i engagerende spørgsmål som er knyttet til en virkelig problemstilling eller fænomen. Det engagerende spørgsmål skal skabe fremdrift i forløbet. Et engagerende spørgsmål kan have uddybende spørgsmål, og de skal gerne relatere til STEM-fagene.

Det kunne eksempelvis være: ”Hvordan skabes vejret? Hvad er godt vejr for forskellige erhverv? Hvorfor er vejr vigtigt? ”.

(Indsæt illu)

 

Kickoff
LEAPS-forløbet starter med et såkaldt kickoff. Det skal være engagerende, motiverende og inddragende for eleverne. Det engagerende spørgsmål introduceres efter kickoffet og aktiviteten er med til at skabe nye spørgsmål og får eleverne til at leve sig ind i emnet. Kickoff skal derfor bestå af noget ekstraordinært. I vejreksemplet kunne det være et besøg på en vejrstation, besøg af en meteorolog, måling af temperaturer eller andet relevant.
(Indsæt illu)

Elevskabt produkt
Hele forløbet skal pege frem mod et elevskabt produkt af høj kvalitet i forhold til elevens niveau og som eleven allerede fra starten ved hvad er. Eleven fremstiller produktet for at lære mere om et spørgsmål eller et emne. Produktet skal appellere til kreativitet og engagement. I eksemplet med vejrforløbet, kunne det elevskabte produkt være en vejrudsigt, man har filmet, lavet drejebog til og som er faktuel korrekt.

(Indsæt illu)

Autentisk publikum
For at engagere eleverne skal det elevskabte produkt fremvises for et relevant publikum eller for eksperter som har en interesse eller faglig indsigt i det engagerende spørgsmål. Det autentiske publikum skal give mening for eleven i forhold til det produkt som eleven har arbejdet med. Det autentiske publikum kan inddrages i hele forløbet, og som i vejreksemplet kunne være en meteorolog eller en pilot.

(indsæt illu).

 

Udkast og respons
Et LEAPS-forløb giver eleverne mulighed for at reflektere over egen læring ved at veksle mellem udkast og respons, og dermed nå et højere læringsniveau. Det skal indbyde til et udviklende tankesæt og forbedre arbejdet. Det giver samtidig inspiration at se andres arbejde.

 

For at styrke elevernes læring og udvikling skal deres arbejde løbende evalueres. De skal lave udkast og modtage respons på disse fra lærere, klassekammerater og evt. eksperter, og inddrage responsen i videreudviklingen af deres arbejde. I alt skal der laves 4-6 udkast forud for det færdige produkt. På den måde styrkes læringsprocessen, samt elevers evne til at modtage og give feedback, og det endelige produkt opnår en højere kvalitet.

(indsæt illu)

 

Fremvisning
LEAPS-forløbet afsluttes med, at eleverne fremviser deres produkt. Betegnelsen ’fremvisning’ er valgt, da det favner bredere end f.eks. ’udstilling’ eller ’præsentation’.  Fremvisningen kan være meget forskelligartet – ift. vejreksemplet kunne det være at opføre en vejrudsigt for publikum eller vise en vejrudsigt, man har filmet. Udover produktdelen, er fremvisningens formål at eleven kan beskrive og vise sin læring og progression, at få inddraget lokalmiljøet og blive vurderet af et relevant publikum. Det kan være eksperter, forældre, lokalsamfund eller resten af skolen. En fremvisning adskiller sig dermed fra en ‘almindelig’ præsentation idet den stiller store krav til elevens refleksion over egen læring gennem hele procesforløbet, og lægger således ikke kun vægt på præsentationsdelen.

(indsæt illu).

 

Tre centrale områder

De 6 komponenter danner strukturen for ethvert LEAPS-forløb.

Derudover, skal der fortsat defineres læringsmål for hvert enkelt fag.

Endvidere skal forløbet have fokus på elevens færdigheder og kompetencer, herunder evnen til at anvende centrale fagbegreber, evnen til at samarbejde og kommunikere, samt evnen til at tænke kritisk og problemløsende.
Endelig skal et LEAPS-forløb inkorporere STEM-fagene i et naturligt og væsentligt samspil med skolens øvrige fag. Der skal altså være en harmonisk balance mellem fagene i ethvert LEAPS-forløb.

 

 

 

 

 

 

Det her er tænkt at rumme både DL og de fag-faglige kompetencer… skal præciseres, lige nu står det lidt utydeligt (og det gælder også i vores (Kata Fondens) fælles dokument, som vi bare ikke kan få færdigt!!!

Tjek også denne. Vi skal have de praktisk-musiske fag med, så den er ikke endelig den formulering. Lav måske en note på at tjekke det primo januar før vi går live, så vi har nyeste version på web’en. [ADS3]

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179