fbpx

Kom bag om forskningsdesignet

Kata Fonden følger udviklingen på de fire LEAPS-skoler i tæt samarbejde med forskere fra Aalborg Universitet. Hvert år udgives en rapport, der opsummerer de foreløbige resultater. Bliv klogere på, hvilke målområder der er opstillet, og hvordan forskningen foregår.

For at sikre at LEAPS leder til de ønskede resultater, er der opstillet 13 målområder, der bl.a. måler elevernes engagement, trivsel og faglige niveau samt forældre- og medarbejdertilfredshed. Monitoreringen af områderne foretages af Aalborg Universitet, Kata Fonden og skolerne samt via offentligt tilgængelige data, som fx trivselsmålinger og uddannelsesparathedsvurdering. Den statistiske analyse og kvantitative bearbejdning af data fra Aalborg Universitet, fra skolerne og fra Kata Fonden foretages af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Data for de 13 mål indsamles løbende og sammenholdes med de fastsatte milepæle i den enkelte skoles plan. De analyserede data giver en indsigt i de tegn på succes der er på skolen, ligesom det bliver tydeligt, hvilke områder der eventuelt kræver ekstra opmærksomhed.

De 13 mål er:

   1. Elevers engagement i skolen generelt (indsamles via følgeforskning)
   2. Elevers engagement i science (indsamles via følgeforskning)
   3. Elevers trivsel (national trivselsmåling, måles af UVM (www.uddannelsesstatistik.dk))
   4. Elevers generelle faglige niveau (måles på dansk og matematik via den enkelte skoles testpraksis samt Folkeskolens afgangsprøve)
   5. Elevers faglige niveau i science (måles på skolerne via årlig test)
   6. Skolens undervisningseffekt (socioøkonomisk reference jf. UVM. (www.uddannelsesstatistik.dk))
   7. Elevers Deeper Learning-kompetencer (indsamles via følgeforskning)
   8. Forældres tilfredshed med skolen (årlig survey på skolen)
   9. Forældres tilfredshed med naturfagsundervisningen (årlig survey på skolen)
   10. Læreres jobtilfredshed (årlig survey på skolen)
   11. Mediernes dækning af skolen (årlig optælling via mediebureau)
   12. Elevers uddannelsesparathed (officielle tal, UVM (www.uddannelsesstatistik.dk))
   13. Elevers valg af ungdomsuddannelse (kommunal opgørelse)

Følgeforskning i samarbejde med AAU

3 af de 13 måleområder kræver en forskningsmæssig tilgang for at tilvejebringe brugbare data. Dataindsamling til analyse på disse områder kræver både kvantitative og kvalitative undersøgelser. De kvantitative undersøgelser består af spørgeskemaundersøgelser (surveys) blandt eleverne. De kvalitative undersøgelser består af især interviews og suppleres med bl.a. observationer, som giver viden om hvordan eleverne arbejder med LEAPS’ teknikker og aktiviteter, og hvordan de erfarer og vurderer dette.
Kata Fonden samarbejder med Aalborg Universitet og deres forskerteam om denne opgave. Forskerteamet er tilknyttet Center for Uddannelses- og evalueringsforskning (CfU), og er overordnet set ansvarlig for indsamling og analyse af data omkring:

 

 

Elevers engagement i skolen generelt.

Elevers engagement i science-fagene.

Elevers Deeper Learning-kompetencer.

Definition af engagement og Deeper Learning

Det vi i daglig tale kalder engagement, er i forskningsmæssig betydning også forbundet med ’interesse’, og defineres teoretisk set som personers orientering mod og engagement i bestemte genstande og aktiviteter.
Interesse bliver til, og kommer til udtryk i de sociale sammenhænge og praksisfællesskaber, børn deltager i og føler tilhør til, og afspejler indflydelse fra mange sider, fx fra forældres arbejde og interesser, fra medierne og fra skolen (John Dewey, 2014). Personers interesser udvikles og formes fra den tidlige barndom og frem gennem livsforløbet under påvirkning af mange forhold. Deeper Learning-kompetencer forstås begrebsmæssigt som beskrevet i publikationen ”Deeper Learning for Every Student Every Day” af Tom Vander Ark & Carri Schneider, The William and Flora Hewlett Foundation (2013).

Læs mere om Deeper Learning-kompetencer her.

Deeper Learning-kompetencer

 1. Mestre fagligt indhold
 2. Samarbejde
 3. Selvstyret læring
 4. Kritisk tænkning og problemløsning
 5. Effektiv kommunikation
 6. Uddannelsesmindset

Forskningsdesign

Forskningsdesignet omfatter en række aktiviteter, fx surveys og elevinterviews, som er placeret i henholdsvis forår og efterår, suppleret med observationer. Forskningsteamet vil derfor være aktivt til stede på LEAPS-skolerne i de perioder, både når eleverne besvarer den survey der anvendes, i forbindelse med de elevinterviews der gennemføres og som observatører i undervisningssituationer.

 

Formidling af resultater

Forskningsresultaterne formidles løbende, og de forskellige rapporter gøres offentligt tilgængelige af Kata Fonden.

 • 1 gang årligt udgives der en skriftlig rapport, som opsummerer resultaterne fra årets forskning.
 • 2 gange årligt modtager skolerne mundtlig respons til lærerteam og skoleledelse med fokus på praksisudvikling.
 • Når alle de nuværende 4 LEAPS-skoler har gennemført den 5-årige omstilling til LEAPS, udkommer en slutrapport, med resultaterne af den samlede forskning i relation til LEAPS-initiativets aktiviteter. Denne forventes udgivet i maj 2022.

 

Vil du vide mere om LEAPS?

Læs mere om LEAPS.
Læs om den 5-årige omstilling.
Læs om de fire LEAPS-skoler.

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179