De 6 komponenter

Et LEAPS-forløb er bygget op omkring 6 komponenter, som tilsammen udgør fundamentet i et forløb.

Komponenterne skal sikre et højt, fagligt niveau og engagement i undervisningsforløbene, er med til at etablere en god struktur i forløbet og bruges af lærerne som et dynamisk arbejdsdokument.

De 6 komponenter i et LEAPS-forløb

De 6 komponenter udgør grundstammen i ethvert LEAPS-forløb. Komponenterne bygger på principperne bag projektbaseret læring, der blandt andet styrker elevernes evne til at samarbejde og tænke problemløsende.

Komponenterne er med til at skabe engagerede elever og sikre et højt læringsudbytte i et forløb, der typisk varer mellem 6-8 uger. Herunder beskrives de 6 komponenter i et LEAPS-forløb:

Engagerende spørgsmål 
Ethvert LEAPS-forløb tager udgangspunkt i engagerende spørgsmål, som er knyttet til en virkelig problemstilling eller fænomen.
Det engagerende spørgsmål skal skabe fremdrift i forløbet. Et engagerende spørgsmål kan have uddybende spørgsmål, og de skal gerne relatere til STEM-fagene. Det kunne eksempelvis være: ”Hvordan er livet i havet omkring os?

Kickoff  
LEAPS-forløbet starter med et såkaldt kickoff. Det skal være engagerende, motiverende og inddragende for eleverne.
Kickoff’et afføder ofte nye spørgsmål og får eleverne til at leve sig ind i emnet. Kickoff skal derfor bestå af noget særligt i forhold til forløbet. Her er 1. årgang fra Kvaglundskolen på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.

Elevskabt produkt 
Under hele forløbet arbejdes med elevskabte produkter af høj kvalitet i forhold til elevens niveau og som eleven allerede fra starten ved hvad er. Eleven fremstiller produktet for at lære mere om et spørgsmål eller et emne. Produktet skal appellere til kreativitet og engagement.
På billederne ses produkter skabt af eleverne fra Kvaglundskolen af dyr i havet omkring os.

Autentisk publikum 
For at engagere eleverne skal det elevskabte produkt fremvises for et relevant publikum. Det kunne være eksperter, som har en interesse eller faglig indsigt i det engagerende spørgsmål. Det autentiske publikum skal give mening for eleven i forhold til det produkt, eleven har arbejdet med. Det autentiske publikum kan med fordel inddrages undervejs i forløbet. 

Udkast og respons 
Udkast og respons kan foregå på mange måder. Det væsentlige er, at det sker løbende, så eleverne får respons på deres arbejde, forbedrer resultatet, igen får respons og så videre. Responsen kan være fra lærere og inddragede eksperter, men kan også fint foregå mellem eleverne, da de derved får inspiration fra hinandens arbejde. Det styrker elevernes evne til at modtage og give feedback, og det endelige produkt opnår en højere kvalitet. 

Fremvisning
LEAPS-forløbet afsluttes med at eleverne fremviser deres produkter for et autentisk publikum. Fremvisningen er kulminationen på LEAPS-forløbet og den store arbejdsindsats, eleverne har leveret. Formålet med fremvisningen er, at eleverne får vist deres læringsproces og udvikling, får inddraget lokalmiljøet og bliver vurderet af et relevant publikum. Det kan være eksperter, forældre, lokalsamfund eller resten af skolen. Fremvisningen kan være meget forskelligartet og kan finde sted på skolen eller en anden lokation, der er meningsgivende for forløbet.

Her kan du downloade planlægningsdokumentet til de 6 komponenter.
Videoguide: Sådan bruger du de 6 komponenter i praksis.

3 væsentlige elementer

Udover de 6 komponenter, skal alle LEAPS-forløb have fokus på Deeper Learning-kompetencer, integrere STEM-fagene og have definerede læringsmål for alle inddragede fag:

Faglige mål
Der skal for ethvert forløb sættes faglige læringsmål der knytter sig til de enkelte fag.

Deeper Learning-kompetencer
Fokus på elevens faglige kompetencer og Deeper Learning-kompetencer. Herunder evnen til at tænke kritisk og løse komplekse problemer, samarbejde, kommunikere effektivt, samt at elever har lært at lære og at udviklet en faglig tankegang.

Tværfaglighed
LEAPS-forløb er tværfaglige og inkluderer altid samarbejde mellem de humanistiske fag, praktiske/musiske fag og STEM-fagene (Science/naturfag, Teknologi, Engineering og Matematik).

Baggrund

LEAPS er en storstilet indsats, der i løbet af fem år omstiller en skole til at arbejde systematisk med projektbaseret læring. Formålet med LEAPS er at skabe mere autentisk undervisning, der skaber engagement og mening for eleverne. Der er i øjeblikket fire LEAPS-skoler i Danmark.

Vil du vide mere om LEAPS?
Læs om Deeper Learning-kompetencer her.
Læs om projektbaseret læring her.

Alsion 2 - 6400 Sønderborg - Telefon: 3840 5414
CVR: 29945179