De 6 komponenter

LEAPS er en tilgang til undervisningen baseret på projektbaseret læring med tæt integration af Deeper Learning-kompetencer.

Hvert LEAPS-forløb integrerer STEM-fagene (Science, Teknologi, Engineering og Matematik) i et naturligt og væsentligt samspil med skolens øvrige fag. Ligeledes bygger strukturen for et LEAPS-forløb på 6 komponenter, som sikrer et højt, fagligt niveau og engagement i forløbene.

De 6 komponenter i et LEAPS-forløb

De 6 komponenter udgør grundstammen i ethvert LEAPS-forløb. Komponenterne bygger på principperne bag projektbaseret læring, der blandt andet styrker elevernes evne til at samarbejde og tænke problemløsende.

Et forløb varer typisk mellem 6-8 uger, og integrerer de fag, der måtte være relevante for forløbet. Som udgangspunkt er det vanskeligt at integrere alle fag i alle forløb, og derfor er der ofte fagbånd sideløbende med et LEAPS-forløb, så ingen fag nedprioriteres. Komponenterne har til formål at engagere eleverne og sikre et højt læringsudbytte.

Herunder beskrives de 6 komponenter i et LEAPS-forløb:

Engagerende spørgsmål 
Ethvert LEAPS-forløb tager udgangspunkt i engagerende spørgsmål, som er knyttet til en virkelig problemstilling eller fænomen.
Det engagerende spørgsmål skal skabe fremdrift i forløbet. Et engagerende spørgsmål kan have uddybende spørgsmål, og de skal gerne relatere til STEM-fagene.
Det kunne eksempelvis være: ”Hvordan skabes vejret? ”. 

Kickoff  
LEAPS-forløbet starter med et såkaldt kickoff. Det skal være engagerende, motiverende og inddragende for eleverne.
Kickoffet afføder ofte nye spørgsmål og får eleverne til at leve sig ind i emnet. Kickoff skal derfor bestå af noget særligt i forhold til forløbet. I vejreksemplet kunne det være et besøg på en vejrstation, besøg af en meteorolog, måling af temperaturer eller andet relevant. 

Elevskabt produkt 
Under hele forløbet arbejdes med elevskabte produkter af høj kvalitet i forhold til elevens niveau og som eleven allerede fra starten ved hvad er. Eleven fremstiller produktet for at lære mere om et spørgsmål eller et emne. Produktet skal appellere til kreativitet og engagement.
I eksemplet med vejrforløbet, kunne et elevskabt produkt være en vejrudsigt eleverne selv fremstiller, laver drejebog til og som forklarer meteorologiske fænomener. 

Autentisk publikum 
For at engagere eleverne skal det elevskabte produkt fremvises for et relevant publikum, fx eksperter, som har en interesse eller faglig indsigt i det engagerende spørgsmål.
Det autentiske publikum skal give mening for eleven i forhold til det produkt som eleven har arbejdet med.
Ligeledes kan det autentiske publikum med fordel inddrages undervejs i forløbet, og i vejreksemplet kunne det være en meteorolog eller en pilot, som de fx mødte i forbindelse med kickoff.

Udkast og respons 
Et LEAPS-forløb giver eleverne mulighed for at reflektere over egen læring ved at veksle mellem udkast og respons, og dermed nå et højere læringsniveau.
Ved at reflektere over egen progression, opnås øget bevidsthed og forståelse for den proces læring er. Dermed øges fokus på processen og eleven vil opleve større progression.
Udkast og respons kan foregå på mange måder, men vigtigt er det, at det sker løbende under arbejdet, så eleverne får respons på deres arbejde, forbedrer resultatet, igen får respons og så videre. Responsen kan være fra lærere og inddragede eksperter, men kan også fint foregå mellem eleverne, da de derved får inspiration fra hinandens arbejde.  Det styrker elevernes evne til at modtage og give feedback, og det endelige produkt opnår en højere kvalitet. 

Fremvisning
LEAPS-forløbet afsluttes med at eleverne fremviser deres produkt.
Betegnelsen ’fremvisning’ er valgt, da det favner bredere end fx ’udstilling’ eller ’præsentation’. 
Produktet og processen som eleven har skabt og været igennem fremvises for et autentisk publikum, og fremvisningen er kulminationen på en stor arbejdsindsats. Fremvisningens formål er, at eleven får vist sin læringsproces og udvikling, inddraget lokalmiljøet og bliver vurderet af et relevant og autentisk publikum. Det kan være eksperter, forældre, lokalsamfund eller resten af skolen. 
Fremvisningen kan være meget forskelligartet – ift. vejreksemplet kunne det være at vise en vejrudsigt, man har filmet.

De 3 elementer

De 6 komponenter danner grundstrukturen i ethvert LEAPS-forløb. Derudover skal alle forløb have fokus på både faglige og Deeper Learning-kompetencer og integrere STEM-fagene i alle forløb samt naturligvis have definerede læringsmål for alle involverede fag.

Der er dermed 3 elementer der favner ethvert LEAPS-forløb sammen med de 6 komponenter:

Læringsmål
Definerede læringsmål for hvert enkelt fag, så der fortsat er overblik over de faglige mål, som er angivet i årsplanen.

Færdigheder og kompetencer
Fokus på elevens faglige kompetencer og Deeper Learning-kompetencer, herunder evnen til at anvende centrale fagbegreber, evnen til at samarbejde og kommunikere, samt evnen til at tænke kritisk og problemløsende.

Tværfaglighed med naturfag
LEAPS-forløb er tværfaglige og inkluderer altid samarbejde mellem de humanistiske fag, praktiske/musiske fag og STEM-fagene (Science/naturfag, Teknologi, Engineering og Matematik).

Baggrund

De 6 komponenter i kombination med de 3 elementer udgør fundamentet og stilladset omkring et LEAPS-forløb, der sikrer, at elevens læring og trivsel udvikles bedst muligt. LEAPS er en storstilet indsats, der i løbet af fem år omstiller en skole til at arbejde systematisk med autentiske forløb, der integrerer de naturfaglige fag. Der er i øjeblikket fire LEAPS-skoler i Danmark.

 

Vil du vide mere om LEAPS?
Læs om Deeper Learning-kompetencer her.
Læs om projektbaseret læring her.

Alsion 2 - 6400 Sønderborg - Telefon: 3840 5414
CVR: 29945179